Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Ön Büro Hizmetleri

İDARİ YARGI ÖN BÜROSU ÇALIŞMA ESASLARI

 

ÖN BÜROYA EVRAK TESLİMİ 

        Dilekçelerin Ön Büro'ya teslimi ancak dilekçe sahibi tarafından kimlik ibraz etmek suretiyle (vekili ya da yetki belgesi verdiği kişiler tarafından; stajyerler ve takip memurlarına muvaffakatname ibrazı suretiyle) yapılabilecektir. (İstisnai durumlarda Mahkeme Başkanın veya Yazı İşleri Müdürünün yazılı görüşü doğrultusunda hareket edilecektir.) Ön Bürolara verilen her türlü evrak, dilekçe ile Mahkemesi, dosya numarası ve dosyadaki taraf ismi belirtilmek suretiyle sunulacaktır.  

1-DİLEKÇELER VE TALEP İŞLEMLERİ 

Davacı, Davalı ve Avukatlar tarafından  Ön Büroya verilen dilekçelerle ilgi olarak dilekçe üzerinde herhangi bir hata olması durumunda, gereği  dilekçenin sunulduğu mahkemesi tarafından yerine getirilecektir.

A- Dilekçeler : Sunulan dilekçelerde harç ve avans yatırılması gerekiyor ise öncelikle  gerekli avans ve harçları vezneye yatırıldıktan sonra dilekçe taranmak  üzere ön bürodaki ilgili mahkemesi  tarafından taranarak evrakın  UYAP’a kaydı yapılarak dosyasına  aktarılacaktır. 

B-Temyiz ve İstinaf Dilekçeleri : Mahkemelerinin dosyalarına sunulan temyiz ve İstinaf dilekçeleri vezneye gerekli harç ve masraflar yatırıldıktan sonra dilekçe taranıp Mahkemesine gönderilmek üzere mahkemenin  Ön Bürodaki yerinde  kabul edilerek işlem yapılacaktır.

C-Davadan Feragat ve Temyizden Feragat Dilekçeleri : İlgiliye ait kimlik tespiti işlemleri Ön Büro tarafından yapılarak  sunulan feragat dilekçesi taranıp ilgili  Mahkemenin dosyasına  aktarılacaktır. 

D-Mazeret dilekçeleri: Aynı gün ve ertesi gün yapılacak olan duruşmalara verilen mazeret dilekçeleri Davacı, Davalı ve Avukatlar tarafından Ön Bürodaki yerinde kabul edilerek verilerek işlem yapılacaktır.

E-Derkenar İşlemi : Temyiz ve istinaf edildiğine ilişkin ve Yürütmeyi Durdurmalı temyiz veya istinaf  edildiğine dair derkenar işlemleri ile dava açıldığına dair derkenar talebine ilişkin işlemler Ön Büro tarafından yapılacaktır. Bunların dışındaki diğer derkenar talepleri (dosyanın İstinaf'a veya Yargıtay'a sevk tarihine ilişkin UYAP sisteminde görülemeyen işlemler) Mahkemesince değerlendirilecektir. 

F-Kurum Ve Kuruluşlar Tarafından Mahkemelerden İstenilen Yazılara Cevap Verilmesi: Kurum ve Kuruluşlar tarafından Mahkemelerden istenilen yazılara Mahkemesi tarafından cevap verilecektir. 

G-Adli Birimlerden Tarafından Mahkemelerden İstenilen Yazılara Cevap Verilmesi: Adliye içi ve Adliye dışı tüm birimlerden Mahkeme dosyalarına ait bilgi ve belge talebine ilişkin tüm müzekkerelere ilgili Mahkemelerince cevap verilecektir. 

H-Müdahale Dilekçeleri: Müdahale talebinde bulunan taraflarca sunulan Müdahale talebine ilişkin dilekçeler Ön Büro ekranlarında taraf bilgisi eklendikten sonra Müdahil dilekçesi Uyap’a taranır. Gerekli harç ve masraflar vezne yatırılır. Diğer işlemler  Mahkemesince yerine getirilecektir.

İ- Sistemde Kaydı Olmayan Eski Dosyalara Sunulan Dilekçeler: UYAP sisteminde kaydı olmayan eski dosyalara ilişkin dilekçe ve evraklar doğrudan Mahkemesine teslim edilecektir. Sistemte kayıtlı olmayan dosyaların Mahkemesince UYAP kaydı açıldıktan sonra ilgili dosyaya Ön Büro tarafından dilekçeler kabul edilecektir

2- DOSYA İŞLEMLERİ

A- Dosya İnceleme : Bu işlem doğrudan Ön Büro Mahkemesince dava dosyasını  Ön Büroya indirilerek yapılacaktır.

B-Dosya Akıbeti Sorulması : Dava dosyası hakkında bilgi almak isteyen davanın tarafları kimlik göstermek suretiyle ( vekili ya da yetki belgesi verdiği kişiler tarafından; stajyerler ve takip memurlarına muvaffakatname ibrazı suretiyle) dosya ile ilgili ön büroya  başvurarak bilgi alabileceklerdir.

C-Dosyadan Fotokopi Alma : Dosyada taraf olarak yer alan dilekçe sahibi tarafından kimlik ibraz etmek suretiyle  (vekili ya da yetki belgesi verdiği kişiler tarafından; stajyerler ve takip memurlarına muvaffakatname ibrazı suretiyle) dilekçe ile istediği belgeler Ön Büro personelince  Baro bürosu  tarafından işletilmekte olan Ön Büro yakınındaki fotokopi noktasına bir kişi nezaretinde dosya veya evrak  gönderilecek olup, talepte bulunan tarafın fotokopi ücretini  ödemesi karşılığında istediği belgeler fotokopi noktasından kendisine teslim edilecektir. Sistemsel arıza durumlarında ve dosyanın çok kapsamlı veya gizli evrakın olması durumlarında davacı, davalı ve Avukatlar mahkemesine yönlendirilecektir.  (İstisnai durumlarda Mahkeme Başkanının veya Yazı İşleri Müdürünün görüşü doğrultusunda hareket edilecektir.)


D-"Aslı Gibidir" İşlemleri: İlgilisi tarafından UYAP'ta üretilen evrakların talep edilmesi halinde suret harcının yatırılmasından sonra "UYAP ÇIKTISIDIR bu evrakın 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İmza ile imzalandığı tasdik olunur" Şeklinde kaşe basılarak verilecektir.
Dosyanın Tamamı veya herhangi bir bölümü aslı gibidir olarak istenildiği takdirde ise suret harcının yatırılmasından sonra "UYAP'taki suretinin aynısıdır" kaşesi ile birlikte onaylanarak verilecektir.
Bunların haricinde sunulan herhangi bir evraka şerh düşülmeyecektir.

E- Avans ve Harçların Ödenmesi : Avans ve harçların alınması işlemleri Vezne Bürosu tarafından yapılacaktır. Harç, gider avansı iadesi, bilirkişi ücreti ödenmesi işlemleri Mahkemesinde yapılacaktır. 

 

 F- SMS Kaydı: Talep edenlere UYAP Vatandaş ve SMS hakkında bilgilendirmek.SMS aracılığıyla hakkındaki dava işlemlerinden bilgi almak isteyenleri UYAP SMS abonesi yapmak.

 

 

3- ASIL EVRAK İŞLEMLERİ

A- Bilirkişi Raporu: Bilirkişi raporları Mahkemesine teslim edilecektir. Mahkemesi haricen tarama için Ön Büroya gönderildiği takdirde  taranarak sisteme atılacaktır.

4- POSTA İŞLEMLERİ 

A- Posta Ve Kargo Yolu İle Gelen Evraklar : Posta ve kargo yolu ile gelen evraklar Ön Büroca  teslim alınıp, evraklar taranarak sisteme atılacaktır.

B- Kurumlardan Gelen Evraklar: Tüm kurumlardan (Resmi ve Özel Kurumlar, Bankalar gibi..) gelen müzekkere cevapları Ön Büro personeli tarafından teslim alınacak, bu evraklara Ön Büro işlemi yapılarak düzenlenen alındı belgesi Davacıya, Davalıya veya Vekillere verilecektir. Kapalı Zarf içerisinde sunulan müzekkere cevapları Ön Bürodan teslim alınacaktır.

5- EVRAK İŞLEMLERİ 

A- Havale İşlemleri : Evrakın sisteme giriş tarihi resmi havale tarihi olduğundan Ön Büro tarafından ayrıca evrak üzerine kaşe basılmasına ve imza atılmasına gerek bulunmamaktadır. 

B- Taraflara Elden Evrak Verilmesi : Ön Büroya teslim edilen evrakların Mahkemelere teslimi için davanın taraflarına verilmesi mümkün değildir. Ancak duruşması aynı gün, yakın saatte olan ve mahkeme tarafından aynı gün işlem yapılması gereken evraklara ilgili mahkemesince Uyap’tan çıktısı alınarak işlem yapılacaktır. 

 

 C- Ön Büroya Teslim Edilen Evrakların Mahkemelerine Teslim İşlemleri : Ön Büroya verilen evraklar taranarak ertesi gün sabah Mahkeme  Mübaşirleri tarafından alınarak Mahkeme personeline  teslim edilecektir.

D- Acil evrakların Ön Büroda teslim alınma işlemleri : Duruşması aynı gün olan ve Mahkeme tarafından aynı gün içinde işlem yapılması gereken evraklara ilişkin olarak ilgili mahkemesince Uyap’tan çıktısı alınarak işlem yapılacaktır. 

6- UYAP EKRANLARI İŞLEMLERİ 

A- Uyap Ekranları : Ön Büro ekranlarında Evrak Tipi ve Evrak Türü (Temyiz dilekçesi - Cevap Dilekçesi - Delil Dilekçesi vb. ) Bu nedenle "Evrak Tipini ve Evrak Türünü" Ön Bürodaki Mahkeme personeli taranan evrakları dosyasına aktarılırken belirleyecektir. 

B- Uyap Sisteminin Çalışmadığı Durumlar : UYAP sisteminin çalışmadığı durumlarda  süreli evraklara ilişkin işlemlerde Ön Büro personeli tarafından tutanak tutularak teslim alınacaktır. Bu evrakların ve tutanağın bilahare UYAP sistemi çalışmaya başladıktan sonra Ön Büro personeli tarafından taranarak sisteme atılacaktır.

 7- DİĞER İŞLEMLER :                                                                                              

Hakkında yakalama kararı veya infaz evrakı bulunan kişileri kolluk marifetiyle ilgili büroya yönlendirmek.

Gelen telefonlara bakmak ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak.

Başkan ve Hakimlerle görüşmek isteyen davacı veya vekilleri talimatlar doğrultusunda yönlendirmek.

Kurumlara iade olacak gizli evrak, klasör, kesinleşme şerhi vb. evrakların teslimini sağlamak.

 

 

 

                                                   Bülent KÜFÜDÜR

                                            Adalet Komisyonu Başkanı

 

 

Adres

Söğütözü mahallesi 2178. sokak No: 4 Çankaya/ANKARA

Telefon

0 (312) 203 71 00

0 (312) 203 71 71 - Faks

E-Posta

ankarabimisaretadalet.gov.tr